De staat van duurzame energie in Nederland

Groene stroom, politiek en maatschappij

De politiek is de sturende kracht in Nederland. Zonder overheid zou het een chaos worden. Zonder regels is een land onleefbaar. Dan zouden er geen goed onderwijs meer zijn, geen gezondheidszorg en niemand zou zich verantwoordelijk voelen voor het onderhoud van de infrastructuur. Denk maar eens aan een groot wegennet waarbij geen verkeersregels golden. Het zou een chaos worden. Op Groenestroomaanbieding.nl vind je veel informatie, leveranciers en tips over wat je zelf kunt doen om thuis groene stroom te gebruiken.

 

Meningen in ideeën

Iedereen heeft verschillende meningen. Als je meningen overeenkomen met die van je buurman, zou je samen op dezelfde politieke partij kunnen stemmen die diezelfde meningen heeft. Zo gaat het in een westerse democratie.

Overheden zijn er wel over eens dat er iets gedaan moet worden aan de milieuproblematiek. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt over hoeveel CO-2 er uitgestoten mag worden.

 

Europese Unie en de rest van de wereld

Milieuproblemen en brandstoftekorten moeten grensoverschreidend aangepakt worden. Het heeft geen zin om als Nederland zijnde de CO-2 uitstoot te minimaliseren terwijl andere landen dat niet doen. Dan zou Nederland alsnog de negatieve gevolgen moeten inzien van het broeikaseffect.

 

De maatschappelijke impact van CO-2 reductie

Om de uitstoot van CO-2 te reduceren zal er veel moeite gedaan moeten worden. Dit kost geld en aanpassingsvermogen. Iets waar veel mensen liever niet aan beginnen. Zolang overheden met subsidies voor groene stroom en milieuvriendelijke apparaten over de boeg komt, is het allemaal niet zo'n groot probleem, maar zodra burgers en bedrijven zelf voor extra kosten komen te staan voor meer duurzaam klimaat, krabbelt men snel terug.

Windenergie

 

Windenergie is energie dat is opgewekt met behulp van de wind. De wind drijft iets aan en met de beweging die daardoor ontstaat wordt energie opgewekt. Ook kan de energie direct worden benut. Wat valt onder windenergie? Nederland maakt al lang gebruik van windenergie. Het waren al de schepen van de VOC die voortgedreven werden door de wind. Op 20 september 1519 begon Ferdinand Magellaan aan aan reis rond de wereld. Geheel op de kracht van de wind. Al lang wordt windenergie gebruikt door windmolens. Een verticaal georiënteerde beweging (de beweging van de wind) wordt door een windmolen

Waterkracht: elektriciteit uit vallend water

 

Basiswerking: Neem een waterval. Plaats in die waterval een waterrad. Door de kracht van het stromende water gaat het rad draaien. Drijf daarmee een dynamo aan en je hebt stroom. Dat is de basiswerking van een waterkrachtcentrale. De geschiedenis van waterkracht De kracht van vallend water werd (in het verleden) niet alleen voor de opwekking van elektriciteit gebruikt. Tijdens de industriële revolutie werden draaiende raderen ook gebruikt om de machines van textielfabrieken aan te drijven.

Groene stroom

Ondanks de crisis blijft het een populair onderwerp. Niet alleen bij overheden, maar ook bij bedrijven en burgers. Er worden veel reclames gemaakt voor 'groene' producten en alle groencertificaten vliegen ons om de oren. Maar waarom eigenlijk?

 

Men is de nadelen van fossiele brandstoffen gaan inzien. Door fossiele brandstoffen te verbranden om bijvoorbeeld stroom op te wekken en om auto te rijden, wordt veel CO-2 uitgestoten. Dit CO-2 veroorzaakt het broeikaseffect. Hierdoor warmt de hele aarde op. Als gevolg van deze opwarming verandert het klimaat. Sommige gebieden zullen steeds minder regen krijgen, andere gebieden juist meer, wat tot droogtes of tot overstromingen kan leiden. Veel mensen worden hierdoor bedreigd, vooral mensen die geheel afhankelijk zijn van de landbouw. Maar ook mensen die in laag gelegen gebieden leven mogen niet onopgemerkt blijven. Doordat de aarde opwarmt, smelt het ijs van de noord -en zuidpool. Hierdoor stijgt de zeespiegel en kunnen dijken sneller doorbreken.

 

Waarom groene stroom?

De hoofdzakelijke reden is misschien wel duidelijk. Wij wekken groene stroom op om daarmee de CO2 uitstoot te beperken waardoor de aarde minder snel opwarmt. Hierdoor hopen we klimaatveranderingen en milieurampen zoveel mogelijk te beperken.

 

Er is nog een tweede reden, die pas de laatste paar jaar duidelijk begint te worden. Fossiele brandstoffen raken op. Doordat er tekorten ontstaan, stijgen de prijzen. Onze welvaart en economie is momenteel nog geheel gericht op het gebruik van fossiele brandstoffen. Als we zo door gaan, komt daar snel een einde aan. 'Groene stroom' heeft geen fossiele brandstoffen nodig.

 

Wat is groene stroom en hoe werkt het?

Groene stroom is gewone stroom die uit het stopcontact komt, maar dan wordt het opgewekt met machines die geen fossiele brandstoffen gebruiken en geen CO-2 uitstoten. Het meest bekende voorbeeld is de windmolen. De wieken van een windmolen daaien rond. Deze wieken zorgen ervoor dat een dynamo die aangedreven wordt door de wieken stroom opwekt. Die stroom kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden. Daarnaast kan ook nog stroom opgewekt worden met zonnepanelen en waterkracht.

 

Biomassa?

Veel energiebedrijven menen dat biomassa ook groene stroom is. Bij biomassa worden o.a. oude plantenresten en mest verbrand om stroom op te wekken. Het motief hierbij is dat als dit niet gebeurde, dan zouden deze plantenresten bij het verteringsproces in de natuur ook broeikasgassen uitstoten. Toch ontstaat er bij verbranding vervuiling. Deze vervuilende stoffen worden zoveel mogelijk opgevangen door een filter, maar er ontsnapt altijd wel iets. Daarom reken ik biomassa niet tot groene stroom.

 

Moeten we nu helemaal stoppen met biomassa?

Nee, beslist niet. Biomassa kan grote voordelen opleveren. Naast het opwekken van stroom kan ook gas worden onttrokken aan verteerde plantenresten. Dit gas kan gebruikt worden om onze aardappels mee te koken. Windmolens en zonnepanelen kunnen zelf geen gas opwekken. Ook is het inderdaad zo dat als je iets verbrand, dat het dan geen broeikasgas meer uit kan stoten.

 

De toekomst

Zonder groene stroom ziet onze toekomst er slecht uit, tenzij we ervoor kiezen om allemaal weer met onze handen op het land te gaan werken en in eenvoudige niet-elektrisch verlichtte huizen te gaan wonen. Zonder fossiele brandstoffen zouden we dan weer met paard en wagen moeten gaan rijden. Willen we dat?